خط تولید بلوکه فوم بتن (CLC)

بتن سبك Cellular LightWeightConcrete (CLC) يكي از انواع بتن سبك بوده كه به وسیله ايجاد حباب هاي هوا با انداز ههاي مختلف در درون بتن ايجاد ميشود. روش تولید اين نوع بتن يك روش بدون اتوكلاو است. ايجاد حباب هوا در اين نوع بتن با يكي از دو روش مختلف فیزيكي يا استفاده از مواد افزودني شیمیايي صورت مي گیرد. بعنوان مگال، اين محصول م يتواند از تركیب سیمان، ماسه بادي، آب و ماده شیمیايي تولیدكننده كف تشكیل شود. اين نوع بتن داراي مصارف مختلفي در صنعت ساختمان است مانند جداكننده هاي داخلي و خارجي ساختمان و به دلیل سبك و عايق بودن به عنوان سقف اول و آخر در آپارتمانها جهت ايزولاسیون استفاده ميشود.

به عنوان مثال، اين محصول م يتواند از تركیب سیمان، ماسه بادي، آب و ماده شیمیايي تولیدكننده كف تشكیل شود.

خط تولید بلوکه فوم بتن (CLC)

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی ، برنامه نویسی ، پیاده سازی و اجرا : مؤسسه فن آوری اطلاعات و ارتباطات هنر برتر
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس